Aukciono taisyklės

1. Sąvokos

Organizatorius – UAB „FOROS Global“, juridinio asmens kodas 304832129, adresas: J. Jasinskio g. 12, Vilnius.

Aukcionas – tai aukcionas, kurį Organizatorius organizuoja per Platformą, siekiant nustatyti Laimėtoją, pasiūliusį didžiausią kainą už parduodamą Turtą ir įgyjantį teisę pasirašyti Pardavimo sutartį.

Aukciono laimėtojo mokestis – Platformoje nurodytas Aukciono organizatoriaus atlyginimas, kuris sumokamas Laimėtojo.

Dalyvis – tai Aukcione dalyvaujantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris siekia įsigyti Turtą.

Dalyvavimo aukcione sutartis – sutartis, kuri sudaryta tarp Organizatoriaus ir Dalyvio, dėl jo dalyvavimo aukcionuose per Platformą.

Minimali pardavimo kaina – tai kaina, kurios nepasiekus Aukcionas laikomas neįvykusiu.

Galutinė pirkimo kaina – tai didžiausia Aukciono metu už Turtą pasiūlyta kaina, kurią Aukciono organizatorius nustato pagal šias Taisykles ir kurią Laimėtojas įsipareigoja sumokėti Savininkui.

Laimėtojas – tai didžiausią kainą už atitinkamą Turtą pasiūlęs Dalyvis, kurį Aukciono organizatorius nustato pagal šias Taisykles, arba Dalyvis, kuris įgyja teisę sudaryti Pardavimo sutartį po to, kai didžiausią kainą pasiūlęs Dalyvis prarado tokią teisę pagal šias Taisykles.

Pabaigos laikas – tai momentas, kai Aukcionas baigiasi, statymai nebepriimami ir paskelbiamas Laimėtojas.

Paraiška – tai Savininko pasirašytas dokumentas, kuriuo pavedama Organizatoriui surengti Turto aukcioną Platformoje ir kuri yra sutartį tarp savininko ir Organizatoriaus patvirtinantis dokumentas.

Pardavimo sutartis – tai pirkimo-pardavimo sutartis, kurią pasirašo Savininkas ir Laimėtojas, kuria parduodamas Turtas.

Pirk dabar – tai galimybė Dalyviui įsigyti Turtą už fiksuotą pinigų sumą nelaukiant Aukciono pabaigos.

Platforma – tai Aukciono sistema, kuri skelbiama interneto puslapyje www.miskoaukcionas.lt, kuriame yra pateikta informacija apie Turtą, ir per kurį yra vykdomas Aukcionas.

Pradinė kaina – tai Turto kaina, kurią iki Aukciono pradžios Platformoje paskelbia Organizatorius ir nuo kurios pradedami statymai. Jei nenurodyta kitaip, Pradinė kaina yra lygi Minimaliai pardavimo kainai.

Pradžios laikas – tai momentas, kai Organizatorius pradeda Turto Aukcioną Platformoje ir Dalyviai gali pradėti teikti kainos pasiūlymus.

Preliminarioji sutartis – tai konkretaus Turto pirkimo–pardavimo preliminarioji sutartis, su kurios projektu galima susipažinti Platformoje iki Aukciono paskelbimo, jei Organizatorius nusprendžia, kad gali reikėti pasirašyti Preliminariąją sutartį.

Turtas – tai miškų ūkio, žemės ūkio paskirties miško sklypai, taip pat miškas išsikirtimui arba medienos sandėliai ar kitas nekilnojamasis turtas, susijęs su miško veikla, priklausantis Savininkui nuosavybės teise.

Savininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Turtas.

Taisyklės – tai šios Aukciono taisyklės, kurios taikomos Dalyviams, Savininkams bei Organizatoriui organizuojant ir vykdant Aukcioną.

 

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Platforma skirta padėti Savininkui parduoti Turtą ir suteikti galimybę Dalyviams varžytis dėl nurodyto Turto įsigijimo siūlant aukščiausią kainą, arba pasirinkus funkciją Pirk dabar įsigyti turtą iškarto.

2.2. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas Savininkui ir Dalyviams. Taisyklės reguliuoja Organizatoriaus, Savininko ir Dalyvių santykius, susijusius su Platformos naudojimu, Aukciono veikla, atsiskaitymo už Aukciono metu įsigytą Turtą tvarka, pasiūlymų teikimu ir priėmimu, Pardavimo sutarties sudarymu ir kitais susijusiais klausimais. Jei Taisyklėse nenumatyta kitaip, Aukcionui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos.

2.3. Taisyklės kartu su pasirašytomis sutartimis, paraiškomis, priedais, bei kita su Turtu susijusia ir Platformoje pateikta informacija/dokumentais sudaro visą susitarimą tarp Organizatoriaus, Savininko ir Dalyvio dėl šių Taisyklių dalyko ir pakeičia visus ankstesnius žodinius arba rašytinius pareiškimus, derybas, susitarimus ir įsipareigojimus dėl šiose Taisyklėse aptariamo dalyko.

2.4. Dalyvis, sudarydamas Dalyvavimo aukcione sutartį, aiškiai pripažįsta, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2.5. Savininkas, teikdamas Paraišką aiškiai pripažįsta, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2.6. Užbaigiant kiekvieną Aukcioną, arba sudarant Pardavimo sutartį pasinaudojus funkcija Pirk dabar, tarp Savininko ir Laimėtojo bus sudaroma atskira Pardavimo sutartis su visais reikiamais dokumentais, susijusiais su Savininko nuosavybės teisės į Turtą perdavimu Laimėtojui.

 

3.  Dalyvavimas Aukcione

3.1. Aukcione gali dalyvauti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs Platformoje ir pasirašęs su Organizatoriumi Dalyvavimo aukcione sutartį, ir kuris nebuvo pašalintas iš Platformos, ar suspenduotas.

3.2. Organizatorius turi teise nesudaryti Dalyvavimo aukcione sutarties ar suspenduoti Dalyvį, jei šis nesilaiko Taisyklių, arba yra praeityje pažeidęs šias Taisykles, arba Organizatoriui kyla pagrįstų abejonių dėl Dalyvio mokumo ir sandorio skaidrumo, arba Dalyvis yra nesumokėjęs Aukciono mokesčio.

 

4. Turtas ir jo aprašymas

4.1. Turtas nuosavybės teise priklauso Savininkui.

4.2. Turtas gali būti atpažįstamas pagal Platformoje nurodytą ID, unikalų/ kadastrinį numerį ir adresą. Informaciją apie Turto sudėtį, jo technines charakteristikas, taip pat nuotraukas ir kitus duomenis pateiktus Platformoje.

4.3. Turtas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis buvo Pardavimo sutarties sudarymo metu.

 

5. Aukciono paskelbimas

5.1. Aukcionas skelbiamas pateikiant su Turtu susijusią informaciją Platformoje. Nuo Pradžios laiko Platformoje bus skelbiama tokia informacija: Pradinė kaina, Aukciono trukmė, informacija apie Turtą, Pardavimo sutarties projektas ir/arba Preliminariosios sutarties projektas. Savininkui nusprendus pasinaudoti funkcija Pirk dabar, ši informacija taip pat talpinama Platformoje.

5.2. Jei Pardavimo sutarties arba Preliminariosios sutarties projektai nėra pateikti pateikiant su Turtu susijusią informaciją Platformoje, naudojamos standartinės sutartys, patalpintos šiose Taisyklėse.

5.3. Organizatorius turi teisę savo nuožiūra iki pirmojo kainos siūlymo pateikti Platformoje bet kokią papildomą informaciją / dokumentus apie Aukcioną ir Turtą.

 

6. Aukciono vieta, jo trukmė, Turto Pradinė kaina

6.1. Aukcionas organizuojamas per Platformą elektroniniu būdu.

6.2. Aukcione siūlomo Turto Pradinę kainą ir trukmės laikotarpį Organizatorius nustato kiekvienu atveju atskirai, paskelbdamas tokią informaciją Platformoje prie atitinkamo Turto aprašymo pagal su Savininku suderintas sąlygas.

 

7. Dalyvio teisės, pareigos bei patvirtinimai

7.1. Dalyvis yra visiškai atsakingas už nepriklausomą Turto patikrinimą teisine, mokestine, aplinkosaugine, technine ir kita prasme, taip pat patikrinimo ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą; nepriklausomą faktinę Turto patikrą, jo būklės patikrinimą, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) techninę būklę ir kokybę, siekiant įsitikinti, kad Turtas yra tinkamas naudoti ir atitinka Dalyvio lūkesčius / poreikius, taip pat atsako už Turto dokumentų analizę ir patikrinimą bei už bet kokias kitas galimas patikras. Dalyviui yra žinoma, kad Organizatorius negarantuoja ir kitaip neužtikrina pateiktos informacijos apie Turtą tikslumo, išsamumo ir kokybės, jis neprivalo tokios informacijos atnaujinti ir nėra už ją atsakingas.

7.2. Dalyvis įsipareigoja atlikti Turto patikrą / patikrinimą vietoje ir peržiūrėti visą, jo manymu, svarbią informaciją, įskaitant pateiktų taksoraščių atitikimą faktinei situacijai. Atitinkamos patikrinimo procedūros turi būti atliekamos iki Aukciono pabaigos, jei Dalyvis tokio patikrinimo neatlieka, laikoma, kad jis yra susipažinę su Turto būkle ir visa faktine situacija apie Turtą.

7.3. Dalyviui yra žinoma, kad dalyvaudamas Aukcione ir siūlydamas kainą(as) už Turtą, tuo atveju, jei jo pasiūlyta kaina yra didžiausia ir jis pripažintas Laimėtoju, Dalyvis įsipareigoja ją mokėti. Dalyviui taip pat yra žinoma, kad nepasiekus Minimalios kainos tačiau Savininkui sutikus parduoti už Dalyvio pasiūlytą kainą, kuri yra didžiausia, Dalyvis įsipareigoja ją mokėti.

7.4. Dalyviui taip pat yra žinoma, kad Organizatorius neatsako už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su galimais Turto trūkumais, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) trūkumus, kurie gali kilti dėl to, kad Turtas netenkina Dalyvio lūkesčių arba neatitinka Savininko pateiktos informacijos apie Turtą.

7.5. Dalyviui taip pat yra žinoma, kad Organizatorius neatsako už žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl to, kad Savininkas atsisakė sudaryti Pardavimo sutartį ar Preliminarią sutartį. Visos pretenzijos turi būti reiškiamos tiesiogiai Savininkui.

 

8. Savininko garantijos, patvirtinimai

8.1. Savininkas turi nuosavybės teisę į Turtą, kuris yra parduodamas Aukcione.

8.2. Savininkas garantuoja, kad Turto būklė yra gera, atsižvelgiant į tai, kas buvo atskleista Dalyviui.

8.3. Savininkas garantuoja, kad Turtas nėra įkeistas ar areštuotas, ginčo dėl jo teisme ar arbitraže nėra.

8.4. Savininkas atsako už visus nuostolius, kuriuos gali patirti Dalyvis, ar Organizatorius, ar trečiasis asmuo dėl Savininko parduodamo Turto, jei Savininkas neatskleidė visos informacijos apie parduodamą Turtą arba atsisakė parduoti Turtą Laimėtojui.

8.5. Savininkui atsisakius parduoti turtą Laimėtojui, Savininkas įsipareigoja kompensuoti Organizatoriaus ir Laimėtojo nuostolius.

 

9. Aukciono procesas ir Laimėtojo paskelbimas

9.1. Aukcionas yra laikomas įvykusiu, jei nors vienas Dalyvis pateikia pasiūlymą Taisyklėse nustatyta tvarka ir jeigu yra pasiekta Minimali pardavimo kaina, jei ji buvo nustatyta. Kai Aukcione yra pasirinkta funkcija Pirk dabar, Aukcionas laikomas įvykusiu, kai bent vienas Dalyvis pasiūlo pirkti Turtą už nustatytą Pirk dabar kainą, kaip numatyta Taisyklių 9.5 punkte.

9.2. Dalyvis kiekvieną Aukciono kainos pasiūlymą teikia prisijungdamas prie Platformos. Kiekvienas naujas kainos pasiūlymas turi būti didesnis už ankstesnįjį.

9.3. Du Dalyviai negali teikti tokio paties kainos pasiūlymo to paties Turto atžvilgiu. Dalyvis, kuris pirmasis pateikia kainos pasiūlymą per Platformą, yra laikomas pasiūlymą pateikusiu Dalyviu. Paskutinis kainos pasiūlymas bus nurodomas prie atitinkamo Turto aprašymo.

9.4. Jei vienas Dalyvis pasiūlo didesnę kainą, kiekvienas Dalyvis turi teisę vėl padidinti savo siūlomą kainą.

9.5. Jei naujas kainos pasiūlymas pateikiamas per 5 (penkias) minutes iki Aukciono pabaigos, Aukcionas yra automatiškai pratęsiamas dar 5 (penkioms) minutėms. Toks pratęsimų skaičius yra neribojamas ir tęsiamas tol, kol likus paskutinėms 5 (penkioms) minutėms iki Aukciono pabaigos nebepateikiamas nė vienas naujas kainos pasiūlymas.

Pasinaudoti Pirk dabar funkcija Dalyviai gali tol, kol nėra pasiekta Minimali pardavimo kaina.

9.6. Aukcionas yra laikomas baigtu, kai pasibaigia jam skirtas laikas, pasinaudojama Pirk dabar funkcija ir Platformoje pateikiamas pranešimas apie Aukciono pabaigą, kuris taip pat išsiunčiamas Dalyviams jų registruotais elektroninio pašto adresais.

9.7. Dalyvis, kuris pateikia didžiausią kainos pasiūlymą Aukciono užbaigimo metu, yra laikomas Aukciono Laimėtoju. Aukciono Laimėtoju taip pat laikomas dalyvis, kuris pasiūlė pirkti Turtą už Pirk dabar nurodytą kainą, kaip numatyta Taisyklių 9.5 punkte.

9.8. Pasibaigus Aukcionui, Laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas sumoka Aukciono laimėtojo mokestį Organizatoriui, jei buvo aiškiai pranešta apie Aukciono laimėtojo mokesčio taikymą konkretaus Aukciono aprašyme, pervesdamas šį mokestį į Organizatoriaus sąskaitą, nurodytą Dalyvavimo sutartyje arba Organizatoriaus atsiųstoje išankstinėje sąskaitoje.

9.9. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Aukcioną nurodydamas objektyvią Aukciono nutraukimo priežastį.

 

10. Pardavimo sutarties pasirašymas

10.1. Laimėtojas ir Savininkas privalo pasirašyti Pardavimo sutartį ir/arba Preliminariąją sutartį (jeigu ji turi būti pasirašyta) per Taisyklėse nustatytą laikotarpį. Pardavimo sutarties ir/arba Preliminariosios sutarties (jeigu ji turi būti pasirašyta) projektas kiekvieno Turto atžvilgiu yra pateikiamas Platformoje ne vėliau kaip Aukciono pradžios dieną. Visi pinigai Savininkui sumokami prieš pasirašant Turto Pardavimo sutartį.

10.2. Laimėtojas ir Savininkas privalo pasirašyti Pardavimo sutartį per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai jis buvo paskelbtas Aukciono Laimėtojas jei yra būtina informuoti trečiąsias šalis, kurios pagal taikomus įstatymus turi pirmumo teisę įsigyti Turtą įstatymuose nustatyta tvarka arba, jei Pardavimo sutartis gali būti pasirašyta tik gavus reikiamus leidimus iš valstybės institucijų. Kitais atvejais Laimėtojas ir Dalyvis privalo pasirašyti Pardavimo sutartį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas Laimėtoju. Jei, Organizatoriaus nuomone, yra būtina pasirašyti Preliminariąją sutartį, Laimėtojas privalo ją pasirašyti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai buvo paskelbtas Aukciono Laimėtoju. Jei Laimėtojui atstovauja fizinis asmuo, kuris turi pasirašyti Pardavimo sutartį Laimėtojo vardu, tuomet iki Pardavimo sutarties pasirašymo toks fizinis asmuo privalo pateikti visus reikiamus įrodymus, patvirtinančius tokias atstovavimo teises.

10.3. Paskelbus Laimėtoją, trečiosioms šalims – kurios turi pirmumo teises pagal taikomus įstatymus – pasiūloma pasinaudoti tokiomis teisėmis įstatymuose nustatyta tvarka. Jei tokia trečioji šalis pasinaudoja savo teise įsigyti Turtą, tuomet Preliminarioji sutartis (jei tokia pasirašoma) automatiškai tampa negaliojančia ir Pardavimo sutarties pasirašymas tampa negalimas. Šalys susitaria, kad jos nelaikys viena kitos atsakingomis už tai, kad Laimėtojas faktiškai negalėjo įsigyti Turto dėl trečiosios šalies sprendimo pasinaudoti savo pirmumo teise pagal taikomus įstatymus. Tokiu atveju Organizatorius grąžina Laimėtojui Aukciono laimėtojo mokestį per 5 (darbo) darbo dienas nuo Pardavimo sutarties pasirašymo su tokia trečiąja šalimi. Jei Aukciono Platformos registruotas narys (Dalyvis), kuris nėra Laimėtojas, pasinaudoja įstatymuose numatyta pirmumo teise įsigyti Aukcione parduodamą Turtą, Organizatorius turi teisę nutraukti Dalyvavimo aukcione sutartį.

Savininkas turi teisę atsisakyti pasirašyti Pardavimo sutartį ir (arba) Preliminariąją sutartį (jeigu ji turi būti pasirašyta) šiais atvejais:

10.4.1. Laimėtojas nesilaiko reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (arba) Taisyklėse;

10.4.2. Laimėtojui atstovauja fizinis asmuo, kuris nepateikė reikiamų savo įgaliojimo įrodymų;

10.4.3. Egzistuoja kitos aplinkybės, neleidžiančios Savininkui ir/ar Organizatoriui užmegzti dalykinių santykių su Laimėtoju.

10.5. Organizatorius nekompensuoja Dalyviams, Laimėtojui, Savininkui ir (arba) trečiosioms šalims jokių išlaidų ir (arba) nuostolių, kuriuos pastarieji patyrė rengdamiesi Aukcionui bei jame dalyvaudami. Organizatorius nekompensuoja ir nemoka jokių palūkanų už Dalyvių (įskaitant Laimėtoją) sumokėtų lėšų gavimą ir laikymą.

10.6. Šiose Taisyklėse nustatyti Pardavimo sutarties pasirašymo terminai nebus laikomi praleistais nei dėl Organizatoriaus kaltės, nei dėl Laimėtojo kaltės, jei Pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurias sukėlė institucijos ir (arba) pareigūnai, atsakingi už pažymėjimų ir (arba) kitų dokumentų, reikalingų tinkamam Pardavimo sutarties įforminimui ir notariniam patvirtinimui teisės aktuose nustatyta tvarka, išdavimą. Tokiais atvejais, Taisyklėse nurodytas terminas Organizatoriaus nuožiūra yra pratęsiamas iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų, vadovaujantis protingumo principu. Jei per pratęstą laikotarpį Pardavimo sutarties sudarymui užkirtusios kelią aplinkybės nepasikeičia, Laimėtojas turi teisę a) susitarti dėl Pardavimo sutarties pasirašymo termino pratęsimo Laimėtojui priimtinam laikotarpiui, arba b) atsisakyti pasirašyti Pardavimo sutartį.

10.7. Jei Laimėtojas nusprendžia pasinaudoti teise atsisakyti pasirašyti Pardavimo sutartį šių Taisyklių 10.6. punkte nustatyta tvarka, tai nebus laikoma Laimėtojo padarytu Taisyklių pažeidimu, ir sumokėtas Aukciono laimėtojo mokestis turės būti grąžintas Laimėtojui per 5 (penkias) darbo dienas nuo dienos, kada Laimėtojas pateikė rašytinį pranešimą Organizatoriui.

10.8. Organizatorius elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Laimėtoją apie Pardavimo sutarties pasirašymo datą ir laiką ir koordinuoja Pardavimo sutarties pasirašymą tarp Laimėtojo ir Savininko.

10.9. Jei Pardavimo sutartis arba Preliminarioji sutartis (jeigu ji turi būti pasirašyta) nėra pasirašoma per Taisyklėse nustatytą laikotarpį dėl priežasčių, už kurias atsakingas Laimėtojas, yra laikoma, kad Laimėtojas atsisakė savo teisės įsigyti Turtą.

10.10. Taisyklių 10.9 punkte nurodytu atveju, Savininkui sutinkant, Organizatorius siūlo parduoti Turtą tam Dalyviui, kuris Aukcione pateikė kitą didžiausios kainos pasiūlymą, jei tokia kaina yra ne mažesnė nei Minimali pardavimo kaina (jei tokia buvo nustatyta). Tokiu atveju, per 3 (tris) darbo dienas išsiunčiamas pranešimas Dalyviui, pateikusiam kitą didžiausios kainos pasiūlymą už Turtą, su siūlymu įsigyti Turtą už kainą, kurią jis pasiūlė Aukciono metu. Jei toks pasiūlymas yra pareikštas ir minėtas Dalyvis su juo sutinka per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo pasiūlymo pareiškimo, tuomet paskutinę didžiausią kainą pasiūlęs Dalyvis pasirašo Pardavimo sutartį ir Preliminariąją sutartį (jeigu ji turi būti pasirašyta) Taisyklių 10.1 punkte nustatyta tvarka.

10.12. Taisyklių 10.9 punkte nurodytu atveju Aukciono laimėtojo mokestis Laimėtojui negrąžinamas, o yra laikomas bauda, kurią Laimėtojas sumoka Organizatoriui kaip minimalių nuostolių, susijusių su Aukciono organizavimu ir vykdymu, atlyginimą, kurių papildomai Organizatoriui nereikia įrodinėti. Jei šis mokestis nebuvo sumokėtas, Laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas privalo sumokėti Aukciono laimėtojo mokesčio dydžio minimalių nuostolių sumą ir atlyginti visus nuostolius, susijusius su Aukciono organizavimu ir vykdymu, jei jie yra didesni nei nustatytas Aukciono laimėtojo mokestis. Jei Laimėtojas per nurodytą terminą šio mokesčio nesumoka, Laimėtojas šalinamas iš Platformos ir nebegali dalyvauti kituose Aukcionuose, Organizatorius turi teisę kreiptis į teismą ir savo teises ginti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

10.13. Išlaidas, susijusias su nuosavybės teisių įregistravimu, taip pat visas kitas išlaidas, susijusias su notarinių veiksmų atlikimu ar kitas išlaidas neaptartas šiame Taisyklių punkte, sumoka Savininkas ir Laimėtojas lygiomis dalimis, nebent Savininkas ir Laimėtojas susitartų kitaip.

 

11. Galutinės pirkimo kainos sumokėjimas ir nuosavybės teisės perleidimas

11.1. Laimėtojo sumokėtas Aukciono laimėtojo mokestis nėra įtraukiamas į Pardavimo sutartyje nurodytą Turto kainą. Visą Turto kainą Aukciono Laimėtojas sumoka Savininkui per Pardavimo sutartyje nustatytą terminą arba per kitą laikotarpį, dėl kurio susitaria šalys.

11.2. Jei kitaip nėra nustatyta Pardavimo sutartyje, nuosavybės teisė į Turtą perduodama po to, kai Laimėtojas sumoka Galutinę pirkimo kainą.

11.3. Laimėtojas tampa Turto savininku nuo to momento, kai pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas tarp Turto savininko ir Laimėtojo.

11.4. Perkant mišką išsikirtimui, į Aukciono sistemoje nurodytą Turto kainą yra įskaičiuotas 15% Gyventojų Pajamų mokestis (GPM) ir 5% miško infrastruktūros mokestis.

 

12. Aukciono pripažinimas neįvykusiu

12.1. Organizatorius turi teisę pripažinti Aukcioną neįvykusiu, esant tokioms aplinkybėms:

12.1.1. Aukcione nedalyvavo nė vienas Dalyvis;

12.1.2. Laimėtojas nesudarė Pardavimo sutarties ir (arba) Preliminariosios sutarties (jei ji turi būti sudaryta) su Savininku, taip pat jei Dalyvis, kuris Turto atžvilgiu pateikė kitą didžiausios kainos pasiūlymą per nustatytą laikotarpį nepareiškė noro įsigyti Turtą ir nesudarė Pardavimo sutarties, jei Dalyvio kaina yra ne mažesnė nei Minimali pardavimo kaina (jei tokia buvo nustatyta);

12.1.3. Laimėtojas Organizatoriui nesumoka Laimėtojo mokesčio, likusios kainos dalies ir (arba) nevykdo kitų veiksmų ir (arba) nepateikia dokumentų, kurių reikia, norint vykdyti Pardavimo sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka ir (arba) sąlygomis;

12.1.4. Savininkas vienašališkai atsisako pasirašyti Pardavimo sutartį ir (arba) Preliminariąją sutartį (jei ji turi būti sudaryta);

12.1.5. Dėl Aukciono metu iškilusių techninių nesklandumų Organizatorius negali nustatyti Laimėtojo;

12.1.6. Nebuvo pasiekta Minimali pardavimo kaina;

12.1.7. Teismas pripažino Aukciono rezultatus negaliojančiais.

 

13. Ginčų sprendimas

13.1. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas yra sprendžiamas derybų keliu. Jei pastangos išspręsti ginčą derybomis yra nesėkmingos, ginčai sprendžiami miesto, kuriame yra Organizatoriaus registruota buveinė, teismuose. Jei pagal taikomus įstatymus Dalyvis yra vartotojas, jis taip pat turi teisę teikti ieškinius teisme pagal savo gyvenamąją vietą.

Jeigu norite informuoti apie Taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis žemiau nurodytais Aukciono organizatoriaus klientų aptarnavimo kontaktais: Aukcionų organizatoriaus kontaktai: +370 660 9800 arba info@miskoaukcionas.lt

Preliminarioji sutartis; Stataus miško pirkimo-pardavimo sutartis.

Taisyklių redakcija, galioja nuo 2021-03-29

Versija 2.5.